BANCA DI CHERASCO

Marenda s'la Roca 'd Cavour

Del Cav. Guido Ferrero (1950)

L’è Cavour na sitadina
Pa pi grossa ‘d na bộrgà,
Setà ai pè d’una cộlina
Tra le vigne, i camp, i prà.
L’è la Roca na fộrtuna
Per Cavour e i cavoureis.
Van a spass al ciair d’la luna
Fan marende tuti i meis.

     A l’aria libera dij castagnè
     Arlegra l’anima ‘ndè spassegiè.

 

L’elộ pronta la salada
E ‘l pộlast, ti Catlinin,
Le quaiëtte, la marmlada,
Dộn trè miche e ‘l salamin?
E ti, sestộ ‘ndait ‘n crota
A piè ‘d vin, me car Bastian?
It piiras na mesa… piota
Da ‘ndè gheub fina dôman?
       

      A l’aria libera, sộta ‘l Tộrriộn
      Arlegra l’anima beivi ‘l vin bộn
 

Prima ‘d fè nostra baldoria
Visitrộma ‘l bel Pilộn
Elevand a la memoria
Dii sộldà un’ộrassiộn.
E peui sộta i castagnè
Cộn n’aptit da sộnadộr
Is n’andrộma a cộnsumè
La marenda ‘d bộn umộr.

        A l’aria libera del Mộri ‘d crin
        Arlegra l’anima a fessla bin
 

Se a ‘v destộrba portè ‘l vin
L’è na cosa bộn rangè
Perché là mộnssu Donzin
Dà da beive e da mangè.
Peui funì nostra ribota
Tộrnerộma a nostre ca,
E le blësse ‘d nostra Roca
Canterộma per la stra.

        A l’aria libera ‘d Roca Crộè
        Arlegra l’anima, fa respirè.


Peui ades a iè cộ la bela
Madộnina che lassù
A trộneggia e a preghela
Tante grassie a manda giù!
Cavoureis lassù cộrộma
Nostra Roca a bin laudè
E ‘l prộverbi che an cansộna
Lộ butộma sộta ai pè.
 

A l’aria libera ‘n mes ai bussộn
Cantộma alegher cộsta cansộn!
 


 

 

Condividi questa pagina su